Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MoreHerbs.eu a Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém nebo kamenném obchodě MoreHerbs.eu na www.moreherbs.eu (dále jen obchodě). Obchod provozuje společnost MoreHerbs, s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Tento internetový obchod je určen pouze pro registrované velkoobchodní partnery.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Naše produkty můžete nakupovat přímo z domova prostřednictvím našeho internetového obchodu www.moreherbs.eu. Objednávat můžete velmi jednoduše
a pohodlně přes nákupní košík, e-mailem, telefonicky či písemně na naší adrese. Je také možný osobní nákup ve výrobně na adrese Vstiš 157,
334 41  Dobřany v provozní době vyznačené na našich internetových stránkách v sekci Kontakt.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, která je zároveň objednávkou zákazníka. Zavazujeme se dodávat zboží v souladu se specifikacemi
či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, tak aby vyhovovalo normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Pokud máte zájem o zboží, které není momentálně skladem, uveďte toto zboží do poznámky objednávky nebo nám napište e-mail, budeme Vás nejdéle do dvou pracovních dnů kontaktovat s informací, v jakém termínu Vámi požadované zboží vyrobíme.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, e-mailem nebo poštou jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem požadovaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a to pouze v případě, že kupující zaplatil kupní cenu.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nevyžadujeme souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů v souvislosti s vyřízením jeho objednávky, protože poskytnuté osobní údaje zákazníka jsou nevyhnutelné k tomu, abychom dodali objednaný produkt. Osobní údaje jsou využívány jen v souvislosti s dodáním zboží.

3. Převzetí zásilky

Zásilku zboží, které je skladem, Vám standardně doručí náš smluvní přepravce MESSENGER, a.s.do 3-10 pracovních dnů. Preferujeme pouze tohoto dopravce, protože používá ruční překládku a bez potíží doručí naše většinou ve skle balené zboží nepoškozené.

Zákazník je povinen objednanou zásilku od přepravce převzít. V opačném případě budeme vymáhat náklady na doručení zásilky k zákazníkovi a zpět v minimální celkové výši 300 Kč (cena za zaslání zásilky k zákazníkovi je 150 Kč - částečně ji dotujeme, abychom mohli nabídnout kvalitního přepravce s ruční překládkou, stejnou cenu nám přepravce účtuje v případě nepřevzetí zásilky zákazníkem a jejího doručení zpět k nám). V případě nepřevzetí zaplacené zásilky zákazníkem mu vrátíme zpět částku po odečtení těchto přepravních nákladů, které nám vznikly z toho důvodu, že zákazník si zásilku objednal, zaplatil a nepřevzal. Nové odeslání již zaplacené zásilky je možné pouze po uhrazení těchto přepravních nákladů ze strany zákazníka. V případě nepřevzetí zásilky hrazené na dobírku bude zákazníkovi zaslána faktura ve výši přepravních nákladů k zákazníkovi a zpět, tedy na 300 Kč, což jsou prokazatelné náklady, které nám kvůli tomu vznikly (zbytečně vynaložené náklady na balné neúčtujeme).

Převzetí a reklamace: Při převzetí zásilky od řidiče si zkontrolujte celistvost a neporušenost obalu.

V případě, že je obal nějakým způsobem poškozen, uveďte stručně a čitelně tuto informaci do přepravního listu. Zásilku je tak možno převzít i s touto vadou bez obavy z následného uplatňováním případné škody.

Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání. Skryté vady vzniklé přepravou je možné ohlásit do 2 dnů po převzetí zásilky vyplněním formuláře zápisu o škodě na reklamačním oddělení příslušného přepravce nebo na naší emailovou adresu.

Po vyplnění a odeslání formuláře naší společnosti, Vás budeme kontaktovat do 10 pracovních dní (s výjimkou celozávodní dovolené, kterou inzerujeme na našich internetových stránkách). Budeme vyžadovat předložení poškozeného zboží a přepravní obal, které jsou nezbytnou podmínkou uznání reklamace. Vaše fotodokumentace zaslaná elektronicky je vítána.

4. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Oznámení o reklamaci zašlete e-mailem či prostřednictvím našeho reklamačního formuláře, pokud bylo zboží objednáno elektronicky.

Zboží na reklamaci doporučujeme posílat v původním obalu. Reklamace zaslané poštovní dobírkou nebudou akceptovány!

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Houškova 661/33, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Východní Předměstí, IČ: 00020869, www.coi.cz.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

V případě, že jste se rozhodl/a odstoupit od kupní smlouvy na základě zákona 89/2012, § 2001-2005, postupujte prosím dle níže uvedených informací.

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Provozovatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy o koupi, respektive vrátit zboží může kupující bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím, nikoliv datum dodání prodávajícímu. Prodávající je potom povinen kupujícímu vrátit finanční částku, kterou kupující za zboží zaplatil a to oproti podpisu dobropisu, který vystaví provozovatel a zašle kupujícímu emailem. Ten jej po podepsání odešle prodávajícímu, nejlépe s vráceným zbožím. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. Způsob, jakým mají být peníze vráceny si určí zákazník (převodem na účet, osobním odběrem apod.).

Žádáme zákazníky, aby před vrácením zboží nejprve provozovatele telefonicky nebo elektronickou poštou kontaktovali a domluvili se na nejlépe vyhovujícím způsobu uplatnění záruky vrácení peněz (způsob vrácení zboží – pošta, dopravce, osobně; způsob vrácení peněz – převod, složenka atd.)

Od smlouvy o koupi zboží nemůže kupující odstoupit v případech daných zákonem, z nichž pro podnikání provozovatele připadají v úvahu tyto:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Aby bylo vrácení zboží v rámci 14denní lhůty uznáno, musí kupující splnit následující podmínky vrácení zboží:

 • Zboží musí být čisté, naprosto neporušené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musí být rovněž kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal.
 • Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o: záruční list výrobce, příručky, návody, visačky apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, bude zboží vráceno zpět, nebo bude vrácena jen poměrná část hodnoty zboží - podle toho jak porušení zboží omezí jeho další prodejnost.
 • Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

V zásilce s vráceným zbožím mají být přiloženy i tyto dokumenty:

 • Kopii faktury či dodacího listu
 • Písemné odůvodnění vrácení zboží: např. bez udání důvodu, zboží je nefunkční, nevyhovuje, neodpovídá popisu, jiné apod.
 • Bankovní účet, na který má být vrácena kupní cena

Doporučujeme též zasílané zboží pojistit! Za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím.

Nárok na vrácení zboží ve 14denní lhůtě zaniká taktéž pro společnosti nakupující na IČO.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá:

 1. Veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 2. Platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v Nákupním košíku Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1. listopadu 2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

7. Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě.

7.1 Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • Na e-mailovou adresu provozovatele.
 • Poštou na adresu provozovatele.
 • Osobním doručením v provozní době provozovatele (viz sekce Kontakt).

Kupující je povinen:

 1. Uvést číslo faktury
 2. Uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
 3. Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)
 4. Odeslat reklamované zboží na adresu provozovatele

7.2 Povinnosti provozovatele

Prodávající rozhodne po obdržení vráceného zboží o reklamaci nejpozději do 20 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

8. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě i narušení. Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

K tomuto účelu má zákazník na e-shopu na internetové adrese www.moreherbs.eu po přihlášení s využitím uživatelského jména a hesla v sekci Můj účet – Mé GDPR nástroje možnost změnit své osobní údaje, aktualizovat odebírání novinek. Právo datové přenositelnosti zde umožní stáhnout údaje v CSV formátu, dále právo k omezení zpracování, právo k přístupu k osobním údajům předaným naší společnosti a také právo být zapomenut, které obsahuje Žádost o smazání osobních údajů. Všechny tyto nástroje jsou našim zákazníků přístupné neustále a on-line a mohou je kdykoliv použít ke správě svých osobních údajů na adrese: https://moreherbs.eu/index.php?route=account/login

 

MoreHerbs, s.r.o.
Jungmannova 1100
334 41  Dobřany
https://moreherbs.eu
IČO: 07443757
Provozovna: Vstiš 157

 


Máte-li pro nás připomínku, námět či přání, neváhejte nás kontaktovat na adrese: info@moreherbs.eu